UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

Cele i treści edukacyjne w zakresie szkolenia pierwszego stopnia

Cele i treści edukacyjne w zakresie szkolenia I stopnia w celu uzyskania tytułu asystenta psychodramy

 

Podczas pierwszego stopnia kładzie się nacisk na naukę technik psychodramatycznych oraz wypracowanie podstawowych umiejętności koniecznych w pracy metodą psychodramy.

Jako członkowie grupy udzielający feedbacków oraz jako protagoniści czy ego pomocnicze podczas zamiany ról na scenie, uczestnicy poszerzają własne zdolności przeżywania, potencjał kreatywnego i spontanicznego działania oraz elastyczność ról. Podczas spotkań z innymi członkami grupy pogłębiają swoją zdolnoś do empatii oraz konfrontacji.

Praca nad sobą umożliwia wgląd we własną psychodynamikę oraz jej wpływ na kontakt z innymi członkami grupy. Jednocześnie uczestnicy szkolenia uświadamiają sobie wpływ interakcji społecznych na ich własne zachowanie. jest to wzmacniane i wspierane poprzez  interwnecje socjometryczne. Uczestnicy przeżywają siebie nawzajem na różnych poziomach biograficznych; zarówno we własnych rolach jak i w rolach swych partnerów społecznych. Celem tego jest praca nad likwidacją zaburzeń z wykorzystaniem róznych możliwości psychodramy (wg Moreno prawdziwe przeżycie "kolejnego  razu"  uwalnia z "pierwszego razu"). 

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej oraz podczas seminariów o określonej tematyce uczestnicy uczą się podstawowych technik triadycznej metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, pracę ze snem, winiety, rzeźby, fotografie i obrazy ruchome
 • gry grupowe i w podgrupacch, takie jak gry spontaniczne, bajki (wg wzorca lub spotnaniczne), socjodramę, bibliodramę, grę anty-ról
 • działania socjometryczne takie jak atom społeczny czy psychodramatyczne techniki czyszczenia relacji
 • techniki uzupełniające takie jak rozgrzewka, monodrama, magiczny sklep czy też techniki z teatru play-back i pedagogiki teatru, wzbogacające pracę psychodramatyczną

 

 

 

 

 

Przekazywanie powyższych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie oraz próbowanie w znaczeniu własnej pracy nad sobą. Uczestniczenie w przeżywaniu "Open Staffs" oraz regularna analiza procesu grupy czy poszczególnych sekwencji umożliwiają metodyczną i teoretyczną refleksję i dyskusję. 

 

Ćwiczenie prowadzenia

 

Poza osobistym doświadczeniem uczestnicy mają także możliwość wypróbowywania własnej kompetencji metodycznej poprzez przejmowanie roli prowadzącego we własnej grupie szkoleniowej. Odbywa się to w trakcie szkolenia w postaci samodzielne poprowadzenie rozgrzewki, omówienia czy processingu, poprzez wprowadzanie winiet bądź innych sekwencji. W celu przygotowania uczestników do tej roli zaleca się przeprowadzanie co jakiś czas niewielkich "warsztatów", np. ćwiczenie dublowania, budowy sceny, zamiany ról wywiadu itp.

Pod koniec pierwszego stopnia powinny być już zakorzenione podstawowe kwalifikacje związane z prowadzeniem prac protagonistycznych oraz przeprowadzanie procesów konsultacyjnych przy użyciu psychodramy. 

 

Referaty

 

Celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności  teorii psychodramy, uczestnicy przedstawiają referaty. Ptrezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności – czyli jak np. można przekazać treści teoretyczne w sposób psychodramatyczny.

Poza tym należy to udostępnić grupie w formie pisemnej.

 

W trakcie szkolenia pierwszego stopnia należy opracować przy najmniej następujące tematy:

 

 

 • podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • znaczenie grupy w psychodramie (Sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, stosowanie i omawianie gier grupowych)
 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii

 

 

Protokoły

 

W ramach pierwszego stopnia uczestnicy przygotowują trzy różne protokoły, które zalicza trener. Uczestnikom należy przekazać schemat sporządzania protokołu, na którym mogą się opierać, pisząc swój własny.

 

 • Protokół z przebiegu bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem grupy i tematów – piszą dwie osoby
 • protokół z sekwencji ze szczególnym uwzględnieniem tematycznego przebiegu jednej sekwencji
 • protokół z sekwencji ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia danej sekwencji

 

 

 

Charakterystyka

 

W połowie i pod koniec szkolenia ma miejsce charakterystyka cząstkowa i końcowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnych kompetencji metodycznych i teoretycznych, uzyskanych do danego momentu.

 

Charakterystyka obejmuje następujące kryteria:

 • W jakim stopniu dany uczestnik w sposób aktywny konfrontował się w roli protagonisty, antagonisty, ego pomocniczego, w grach grupowych, w feedbackach
 • Jak ocenia się jego empatię, postrzeganie siebie samego i innych, elastycznośc w rolach, kreatywność
 • Jak ocenia się jego postrzeganie procesów grupowych oraz zachowanie się w odpowiednich sytuacjach, w szczególności sytuacjach konfliktowych 

 

Podczas charakterystyki cząstkowej w samoocenie i ocenie innych trzeba także podać, nad jakimi tematami dany uczestnik powinien jeszcze popracować  i co jeszcze jest konieczne dla dalszego rozwoju jego kompetencji psychodramatycznych. 

Podczas charakterystyki końcowej należy wyraźnie powiedzieć, czy uczestnik pomyślnie zaliczył pierwszy stopień i czy zaleca się kontynuację szkolenia na drugim stopniu. Decyzja taka spoczywa na trenerach.

 

 

Trenerzy

 

Szkolenie pierwszego stopnia prowadzi para trenerów, najlepiej mąężczyzna i kobieta, ale nie jest to warunek konieczny.

 

Trenerzy muszą być osobistymi cżłonkami PifE.

 

Prowadzenie pierwszej grupy szkoleniowej I stopnia musi podlegać ciągłej superwizji przez superwizora PIfE.

 

 

 

 

Bernd Fichtenhofer

w imieniu Zarządu PIfE

Listopad 2009

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Podwale 1/9, 31-118 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.