CZŁONKOSTWO

Członkiem Polskiego Instytutu Psychodramy może zostać każda pełnoletnia osoba, która otrzymała rekomendacje dwóch innych członków udokumentowane ich podpisem na wypełnionej deklaracji członkowskiej a jej kandydatura została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem Polskiego Instytutu Psychodramy powinien być każdy asystent, co wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad etycznych Stowarzyszenia.

Członkowie Instytutu mają prawo:

 • udziału w bieżących pracach Instytutu,
 • czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Instytutu,
 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Instytutu,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Instytutu,
 • brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Instytutu.

Do podstawowych obowiązków członków należą w szczególności:

 • troska o dobro i rozwój Instytutu,
 • przestrzeganie Statutu oraz uchwał władz Instytutu,
 • regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości 100 zł (brak opłaty składek członkowskich przez 3 kolejne lata, pomimo dostarczenia upomnienia drogą pocztową lub e-mail za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
 • branie czynnego udziału w działalności Instytutu oraz realizacji jego celów.

Informacje dotyczące konta
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
W sprawach księgowych (przelewy, dane do rachunków, itp) informacji udziela
Irena Kudłek, e-mail: irenakudlek@op.pl tel: 12 2661497

Deklaracja członkowska (do pobrania)
Wypełnioną i zeskanowaną deklarację należy wysłać do Sekretariatu Instytutu, na adres: sekretariat@psychodrama.pl

Statut Polskiego Instytutu Psychodramy

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie

 1. „Polski Instytut Psychodramy” zwany dalej „Instytutem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, które zrzesza osoby promujące metodę psychodramy.
 2. Instytut powołany jest na czas nieoznaczony.

§ 2.
Teren działania, siedziba

 1. Instytut prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Instytutu jest Kraków.

§ 3.
Funkcjonowanie

 1. Instytut opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Instytut i jego członkowie uznają Kodeks Etyczny FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisation).

 

§ 4.
Pieczęć

Instytut ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Instytut Psychodramy”, pośrodku „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Polski Instytut Psychodramy – Zarząd Główny” lub „…. – Oddział w …..”

II. Cele i sposoby działania

§ 5.
Cele

Celami Instytutu są:

 1. Promowanie psychodramy jako metody usprawniającej funkcjonowanie ludzi w ich środowisku, a w szczególności działających w: medycynie, oświacie i zakładach pracy.
 2. Działalność na rzecz rozwoju teorii i praktyki psychodramy.
 3. Szkolenie w zakresie prowadzenie psychodramy oraz promowanie kompetencji z zakresu psychodramy.
 4. Tworzenie forum łączącego psychiatrów, psychologów, pedagogów i innych pragnących zajmować się psychodramą.
 5. Poznawanie oraz upowszechnianie koncepcji filozoficznych, psychologicznych oraz metod psychoterapii grupowej i socjometrii Jakuba J. Moreno.

 

§ 6.
Sposoby realizacji celów

Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń oraz poznawania technik psychodramy.
 2. Organizowanie sesji naukowych, konferencji i seminariów.
 3. Prowadzenie spotkań i odczytów dla środowisk zainteresowanych psychodramą.
 4. Prowadzenie ośrodków poradnictwa, lecznictwa, wychowania, edukacji stosujących psychodramę oraz szkolących w jej zastosowaniu.
 5. Prowadzenie superwizji dla terapeutów wykorzystujących w swej pracy metodę psychodramy.
 6. Inicjowanie programów leczniczych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, w których główną metodą oddziaływania jest psychodrama.
 7. Działalność wydawniczą.
 8. Udzielanie rekomendacji placówkom i osobom stosującym psychodramę oraz placówkom i ośrodkom szkoleniowym.
 9. Współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami naukowymi, innymi placówkami, a także organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi, lekarskimi – zarówno krajowymi jak zagranicznymi.
 10. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacji o zbliżonych celach.
 11. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów, także poprzez działalność gospodarczą.

 

§ 7.
Działalność gospodarcza

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzona działalność gospodarcza klasyfikowana według PKD obejmuje:

a) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
b) 58.11.Z Wydawanie książek,
c) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. Członkowie

§ 8.
Członkowie

 1. Członkostwo w Instytucie może mieć charakter:

a) rzeczywisty,
b) honorowy.

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza granicami Polski, która:

a) ukończyła 18 lat,
b) akceptuje cele Instytutu i złożyła wniosek o przyjęcie w poczet członków,
c) uzyskała rekomendację dwóch członków,
d) została przyjęta uchwałą Zarządu Głównego.

 1. Trenerzy Instytutu szkolący w grupach I stopnia muszą być członkami Instytutu.
 2. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów i ideałów Instytutu Zarząd Główny może przyznać członkostwo honorowe.
 3. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Instytutu następuje na podstawie Uchwały Zarządu Głównego, podjętej bezwzględną większością głosów. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego. Członkostwo powstaje z dniem przyjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Założyciele Instytutu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Instytutu, stają się jego członkami rzeczywistymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
 4. Członkostwo honorowe nadaje jednogłośnie Zarząd Główny.
 5. Ustanie członkostwa honorowego następuje odpowiednio do zasad określonych w § 11 pkt. a-d.

§ 9.
Prawa członków

Członkowie rzeczywiści Instytutu mają prawo:

a) udziału w bieżących pracach Instytutu,
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Instytutu,
c) brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Instytutu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Instytutu.
f) brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Instytutu.
Członkom honorowym Instytutu przysługują prawa określone w ust.1. pkt. d, e, f. Sposób korzystania z uprawnień określa Zarząd Główny w drodze uchwały.

§ 10.
Obowiązki członków

Do podstawowych obowiązków członków należą w szczególności:

a) troska o dobro i rozwój Instytutu,
b) przestrzeganie Statutu oraz uchwał władz Instytutu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) branie czynnego udziału w działalności Instytutu oraz realizacji jego celów.

Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. c.

§ 11.
Ustanie członkostwa

Członkostwo ustaje poprzez:

a) pisemną rezygnację złożoną Zarządowi Głównemu lub zarządowi właściwego oddziału,
b) śmierć członka,
c) wykluczenie przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie z powodu istotnego naruszenia Statutu, uchwał władz Instytutu lub jego interesów,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
e) brak opłaty składek członkowskich przez 3 kolejne lata, pomimo dostarczenia upomnienia droga pocztową lub e-mail za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

IV. Władze Naczelne Instytutu

§ 12.
Organy naczelne i ich kadencja

 1. Władzami Naczelnymi Instytutu są:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna
d) Komisja Etyczna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Instytutu trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Głosowanie, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, jest jawne.

§ 13.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Instytutu.
 2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie głównych wytycznych działania Instytutu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Instytutu oraz planów przedkładanych przez Zarząd Główny lub Komisję Rewizyjną oraz udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi,
c) rozpatrywanie wniosków członków lub organów Instytutu,
d) wybór członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etycznej spośród członków Instytutu, a także ich odwoływanie,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Instytutu,
f) rozpatrywanie odwołań od kar nałożonych przez Komisję Etyczną,
g) rozpatrywanie wniosków Komisji Etycznej o wykluczenie z członkostwa w Instytucie,
h) wykluczanie członka Instytutu stosownie do § 11 c,
i) rozwiązywanie oddziału,
j) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo rozwiązaniu Instytutu stosownie do postanowień rozdziału VII,
k) podejmowanie innych uchwał w sprawach Instytutu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Instytutu.

 

§ 14.
Zwoływanie i tryb głosowania Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Główny co 3 lata.
 3. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd:

a) na podstawie własnej uchwały,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały, o których mowa w ust. 3. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określane w uchwale o jego zwołaniu.
d) Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła w ciągu 30 dni Walnego Zgromadzenia, może je zwołać Komisja Rewizyjna.
e) Termin, miejsce obrad oraz przedmiot Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 15.
Zarząd Główny

 1. Zarząd kieruje działalnością Instytutu.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
 3. Do reprezentowania Instytutu na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie spośród trzech: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
 4. Uchwały Zarządu, jeśli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczącego. Uchwała o wykluczeniu członka Instytutu podejmowana jest jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 16.
Kompetencje Zarządu Głównego

Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz,
c) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu Instytutu,
d) ustalanie wysokości i zasad uiszczania składki członkowskiej,
e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, zwłaszcza finansowej,
f) ustalanie adresu lokalu Zarządu Głównego,
g) nadawanie członkostwa honorowego stosownie do § 8 ust. 6,
h) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Instytutu,
i) powoływanie oddziałów na wniosek co najmniej 10 członków określając ich: nazwę, adres, obszar działania,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej jeżeli przyniesie to pożytek w realizacji celów Instytutu,
k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia stosownie do § 14 ust. 2.

§ 17.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Minimum trzyosobowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym, który w szczególności:

a) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz oddziałów pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i legalności, a szczególnie zgodności z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, zaś w przypadku oddziałów także zgodności z uchwałami Zarządu Głównego – niezwłocznie sporządzając z tej kontroli sprawozdanie,
b) występuje do Zarządu Głównego lub władz właściwego oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli,
c) uchyla, na wniosek Zarządu Głównego, sprzeczną z prawem, Statutem lub uchwałami Władz Naczelnych uchwałę władz oddziału,
d) występuje w razie potrzeby do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 14, sama je zwołuje.
e) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz,
na podstawie swoich rocznych sprawozdań, wniosek z uzasadnieniem o udzielenie albo nie absolutorium Zarządowi Głównemu, chyba że Zgromadzenie odbywa się w odstępie mniejszym niż rok od poprzedniego.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Głównym lub w zarządzie oddziału Instytutu.
 3. Komisja Rewizyjna sama wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
 4. W zakresie wykonywania kontroli, Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.

 

§ 18.
Komisja Etyczna

 1. Komisja Etyczna składa się z 3 członków niebędących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Etyczna rozpatruje:

a) sprawy dotyczące działalności członka na szkodę Instytutu,
b) skargi na członków Instytutu dotyczące stosowania metody psychodramy,
c) spory pomiędzy członkami Instytutu.

 1. Od orzeczeń Komisji Etycznej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja Etyczna orzeka zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 3. Komisja Etyczna może stosować kary:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) w przypadku rażącego naruszenia Kodeksu Etycznego FEPTO lub gdy stosowane wcześniej środki nie przyniosły pożądanego skutku, Komisja Etyczna może występować do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wykluczenie członka z Instytutu.

 

§ 19.
Posiedzenia, głosowanie, uzupełnianie składu
Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etycznej odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia Zarządu jednak – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a przynajmniej raz na rok odbywają się one z udziałem przewodniczących zarządów oddziałów.
 2. Uchwały na posiedzeniach zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w toku kadencji wakujące stanowisko zostanie obsadzone w drodze uchwały podjętej odpowiednio przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną w terminie 14 dni od dnia uszczuplenia składu tego organu pod warunkiem, że większość w składzie organu nadal stanowić będą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli jest to niemożliwe, a liczba członków organu spadła poniżej statutowej – Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie.
 4. W przypadku opróżnienia miejsca w Komisji Etycznej, wyboru nowego członka dokonuje Walne Zgromadzenie.
 5. Wybory władz Instytutu odbywają się w głosowaniu tajnym.

V. Oddziały

§ 20.
Zasady ogólne

 1. Instytut może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane „oddziałami” w trybie określonym w § 16 pkt. i, a które rozwiązuje Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. i.
 2. Władzami oddziału są:

a) Zebranie oddziału,
b) Zarząd oddziału.

 1. Zarząd oddziału składa coroczne sprawozdanie z działalności oddziału Zarządowi Głównemu.
 2. Do kwestii nieuregulowanych lub uregulowanych częściowo w niniejszym rozdziale: posiedzeń, głosowania i uzupełniania składu zarządu oddziału, zwoływania i głosowania zebrania oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia z § 14 i § 19.

§ 21.
Kompetencja władz oddziału

 1. Zebranie oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na rok lub w razie potrzeby i jest najwyższą władzą oddziału, a do jego kompetencji należy:

a) Uchwalanie wytycznych działania oddziału,
b) Rozpatrywanie sprawozdania zarządu oddziału i udzielanie lub nie absolutorium,
c) Powoływanie i odwoływanie członków zarządu oddziału w głosowaniu tajnym spośród członków Instytutu,
d) Podejmowanie uchwał w szczególnie ważnych sprawach oddziału.

 1. Trzyosobowy zarząd oddziału, który sam spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, kieruje oddziałem, wykonuje uchwały oddziału i Władz Naczelnych Instytutu oraz reprezentuje na zewnątrz oddział Instytutu.

 

VI. Majątek

§ 22.
Składniki

Majątek Instytutu tworzą: ruchomości, nieruchomości i środki pieniężne.

 

§ 23.
Źródła

Majątek powstaje z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) ofiarności publicznej,
d) dotacji,
e) spadków i zapisów,
f) dochodów z majątku Instytutu,
g) dochodów z działalności statutowej i gospodarczej.

VII. Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Instytutu

 

§ 24.
Uchwała o zmianie statutu lub samorozwiązanie

Uchwałę o zmianie Statutu lub samorozwiązaniu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Instytutu, a w drugim terminie, nie wcześniej niż po 14 dniach od pierwszego głosowania, taką samą większością bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 25.
Likwidacja

W przypadku podjęcia uchwały o samorozwiązaniu Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji, przeznaczenie majątku oraz wybiera pięcioosobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Instytutu.