HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO INSTYTUTU PSYCHODRAMY

Polski Instytut Psychodramy jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 150 aktywnych członków zafascynowanych i czynnie stosujących psychodramę wg Moreno w swej pracy zawodowej. Siedziba Instytutu mieści się w Krakowie, przy ul. Bałuckiego 6.

Członkowie PIP pochodzą z bardzo różnych środowisk zawodowych. Jest wśród nas wielu psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, a także pedagodzy, aktorzy, filozofowie i lingwiści. To, co jednak zasadniczo wyróżnia nas na tle innych psychodramatycznych Instytutów w Europie, to duża liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów klinicznych, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów, którzy gwarantują wysoki poziom naszych szkoleń i innych działań.

Celem Instytutu jest rozwijanie i propagowanie psychodramy wg Moreno jako metody pracy indywidualnej i grupowej w różnych dziedzinach życia, ale przede wszystkim w zakresie psychoterapii i szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Przyświeca nam idea konstruktywnej zmiany poprzez aktywne, spontaniczne i kreatywne działanie, w którym dochodzi do autentycznego spotkania między ludźmi i poszerzenia świadomości.

Historia Polskiego Instytutu Psychodramy

Stowarzyszenie zostało założone w 1999 roku w Krakowie przez osoby zajmujące się w Polsce psychodramą tworzące wcześniej grupę roboczą Psychodramy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jednak przygoda Polski z psychodramą rozpoczęła się dużo wcześniej, bo w latach 80-tych, kiedy to prof. Jerzy Aleksandrowicz zaprosił do ówczesnego Zakładu Psychoterapii Zaburzeń Behawioralnych i Nerwicowych Szpitala Uniwersyteckiego Sonię Beloch z Niemiec, która poprowadziła pierwszą w Polsce grupę szkoleniową I stopnia. Wkrótce dołączyła do niej druga pionierka psychodramy polskiej i europejskiej – Eva Røine z Norwegii, która została liderem kolejnej grupy. Członkami tych grup byli między innymi: Jarosław Gliszczyński, Anna Bielańska, Agnieszka Bartkowska-Kurek, Wiesława Piątek-Janicka, Nina Ceglarek, którzy do dziś biorą czynny udział w rozwoju polskiej psychodramy. Pierwsza grupa II stopnia prowadzona była przez Bernda Fichtenhofera, który przez kolejne 10 lat aktywnie wspierał Instytut kształcąc kolejne pokolenia. Jako że Polski Instytut Psychodramy od początku był członkiem PIFE – Europejskiego Instytutu Psychodramy (Psychodrama - Institut für Europa - aktualnie Psychodrama Association for Europe e.V.), jego trenerzy i superwizorzy: Bernd Fichtenhofer, Hilde Gött, Elżbieta Bocheńska - Schjetne, Eduardo Verdu, Inara Erdmanis, a także Jacov Naor, czy Christoph Hutter przez wiele kolejnych lat, aż po dzień dzisiejszy doskonalili nasze umiejętności i poszerzali wiedzę teoretyczną prowadząc liczne seminaria i warsztaty na różnych poziomach zaawansowania. W 2004 roku psychodrama wg Moreno została uznana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i rekomendowana jako jedna z metod terapeutycznej pracy własnej dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty.

Działalność Instytutu na terenie Polski

Szkolenia asystentów, terapeutów/liderów i trenerów

Polski Instytut Psychodramy jako jeden z największych w Europie organizuje pełny zakres szkoleń w metodzie psychodramy wg Moreno wg standardów PAFE e.V.. Szkolenia I stopnia, które prowadzą do uzyskania tytuły asystenta są prowadzone cyklicznie w wielu polskich miastach, między innymi w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Katowicach, Białymstoku, Słupsku, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie. Są one podstawową drogą do poznania i zdobycia pierwszych szlifów w metodzie psychodramy a także sposobem realizacji wymogu „pracy własnej” (self expirience) dla przyszłych psychoterapeutów. Jak dotąd trenerzy Instytutu wykształcili około 500 asystentów. Nasze szkolenia współprowadzą trenerzy zagraniczni, co dodatkowo poszerza doświadczenia uczestników, gdyż mogą się oni zapoznać z innymi technikami pracy. Osoby chcące dalej się rozwijać w psychodramie, mają możliwość kontynuowania kształcenia na II stopniu, które po zdanym egzaminie prowadzi do uzyskania tytuły terapeuty lub lidera psychodramy. Każdego roku wybrana grupa terapeutów otrzymuje rekomendację do dalszego kształcenia się w kierunku zdobycia uprawnień trenerskich.

Chcąc zapewnić naszym trenerom możliwość stałego szkolenia się, dwa razy do roku organizowane są superwizje pod okiem najbardziej wykwalifikowanych psychodramatystów europejskich. Jak dotąd Instytut wykształcił 55 terapeutów i liderów psychodramy a wśród nich 30 trenerów i 3 superwizorów, którzy zdali egzamin przed komisją Europejskiego Stowarzyszenia Psychodramy (PAFE e.V.). Są to: Anna Bielańska, Wiesława Piątek-Janicka i Jarosław Gliszczyński.

Psychodramatyczne kursy psychoterapii

Ponieważ jedną z ról Instytutu jest propagowanie psychodramy jako metody pracy terapeutycznej, od wielu lat staramy się aktywnie uczestniczyć w głównych wydarzeniach i konferencjach psychoterapeutycznych organizowanych w naszym kraju, na których nasi przedstawiciele prezentują warsztaty i wykłady na temat zastosowania psychodramy wg Moreno. Jednym z efektów tej działalności są organizowane już od 10 lat, w różnych rejonach kraju, psychodramatycznie zorientowane całościowe kursy psychoterapii.

Pod patronatem Polskiego Instytutu Psychodramy zawiązują się także psychodramatyczne grupy terapeutyczne dla pacjentów a także niezależne grupy self experience. Ich liderami są terapeuci i trenerzy PIP.

Polski Festiwal Psychodramy

Co dwa lata na przemian z konferencjami organizowanymi przez Europejski Instytut Psychodramy, PIP organizuje własny wielki Festiwal Psychodramy, który jest okazją do inspirujących i integrujących wszystkich członków spotkań, podczas których nie tylko się od siebie wzajemnie uczymy, ale także rozbudzamy własną kreatywność i spontaniczność. Dowodem na to jest chociażby to, że podczas kolejnych Festiwali powstały pierwsze w Polsce teatry Playback: "Self 3.0" i " Hey!Now!" występujące na ternie całego kraju.

https://www.facebook.com/teatrplayback/

Konferencje zrealizowane przez Polski Instytut Psychodramy:

  • Ogrody ról – w kooperacji z PIFE
  • Złość i miłość - w kooperacji z PIFE
  • Głową w chmurach nogami na Ziemi
  • Ciało i kosmos
  • Na skrzydłach Katharsis
  • Wings of Change – razem z PAFE e.V
  • Odwieczne źródła i nowe przestrzenie – już wkrótce!

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytutami zrzeszającymi psychodramatystów - PAFE e.V. i FEPTO

Od samego początku jesteśmy blisko związani z Europejskim Stowarzyszeniem Psychodramy (PAFE e.V.), którego siedziba mieści się w Berlinie. Nasze szkolenia zawsze dostosowywane były do wymogów i standardów wyznaczanych przez PAFE e.V., w czym pomagała nam ścisła współpraca z Zarządem Europejskiego Instytutu, w którym od dłuższego czasu zawsze zasiadają nasi przedstawiciele. Aktualnie uczestniczą oni w toczących się intensywnych pracach nad udoskonaleniem i doprecyzowaniem programów szkoleniowych a także reformą strukturalną całej organizacji. W ramach działalności PIFE polegającej na rozprzestrzenianiu psychodramy na nowe tereny wschodnie, polscy trenerzy i superwizorzy aktywnie partycypują w prowadzeniu grup, seminariów i superwizji. Również spora grupa polskich psychodramatystów regularnie uczestniczy w konferencjach organizowanych przez PAFE e.V.

Jako członek FEPTO (The Federation of European Psychodrama Training Organisations) PIP rok rocznie bierze udział w pracach nad specjalistycznymi projektami tematycznymi między innymi w dziedzinie: badań naukowych, podnoszenia standardów szkolenia, etyki, zastosowania psychodramy na nowych polach etc..

http://psychodrama-for-europe.eu/

www.fepto.com