Zasady Etyczne Psychodrama Association for Europe E. v.

Obowiązkiem Psychodrama Association for Europe;  wchodzących w jego skład trenerów, menadżerów,  terapeutów, superwizorów,  gościnnych wykładowców czy osób szkolących się,  jest zachowywać etyczną odpowiedzialność wobec innych i siebie podczas swojej  działalności. Powinni oni szanować i chronić godność każdego ludzkiego istnienia bez względu na rasę, płeć, wiek, religijne, polityczne czy seksualne przekonania.

W obszarze Psychodramy, Socjometrii oraz Psychodramatycznej  terapii grupowej niezbędnym jest, aby ta odpowiedzialność opierała się  na  następujących zasadach:

  1. uczciwość zawodowych relacji
  2. lojalność i kolektywność

 

Ad 1)  Członkowie PAfE są zobowiązani do:

  1. zgody na  dotrzymywanie tajemnicy zawodowej
  2. udzielania informacji o swoich metodach i praktykach oraz informacji o ich adekwatności oraz konsekwencjach
  3. nie wykorzystywania istniejących relacji zależności do profesjonalnych, finansowych czy seksualnych kwestii ani żadnych innych  w celu osiągnięcia osobistych korzyści
  4. zapewnienia równorzędnej pozycji każdemu członkowi  grupy terapeutycznej
  5. rozmowy o konfliktach, które się pojawiają w grupie w na terenie grupy

 

Ad 2)  Członkowie PAFE zobowiązani są do wspierania i bronienia celów Instytutu, podążania za wskazówkami komisji Etycznej,  zachowywania się wobec siebie nawzajem z szacunkiem.

 

Komentarze do ,,Wytycznych dotyczących etyki PIfE”

 Komisja Etyki PAfE  zaznajamiała się  z  krajowymi i międzynarodowymi dokumentami prestiżowych stowarzyszeń dotyczącymi etycznych zasad w celu stworzenia tych wytycznych. Podczas dyskutowania tych zasad komisja ustanowiła trzy zasady, które wzięto pod uwagę w przedstawieniu tych wytycznych:

  1. Wytyczne dotyczące etyki są przede wszystkim środkami do rozwiązywania konfliktów, nie unikania ich. Są stosowane w przypadku konfliktu. Wobec powyższego ,,Wytyczne dotyczące etyki” powinny nazywać te konstelacje, które powinny być uwzględnione w rozważaniu konfliktu z punktu widzenia PIfE. Procedura pracy nad pojawiającym się konfliktem jest regulowana przez zasady komisji do spraw etyki które zostały ustalone przez zarząd PAfE.
  2. Komisja do spraw etyki powstrzymuje się przed nazywaniem takich wytycznych, których regulacje wchodzą w zakres podejmowania decyzji przez inne komisje PAfE. Należą do nich kontrakty dotyczące honorariów, członków personelu (trenerów) i trwającej edukacji, ale też raporty  o obowiązujących edukacyjnych seminariach, uczestnictwie w konferencjach i innych (patrz: ,,zasady komisji do spraw etyki).
  3. W opiniach komisji ,,wytyczne dotyczące etyki” nie powinny być rozumiane jako moralne decyzje czy kontrolująca instancja.

 

Od kwietnia 1999

 

Zasady komisji do spraw etyki PAfE

 

§1

Punkt 1:  Powołana  jako doradcza instancja przez zarząd, komisja do spraw etyki PAfE udziela  rekomendacje zarządowi.

Punkt 2: Członkowie powoływani są na okres czterech lat. Wyznaczają ze swojego grona przedstawiciela komisji.

 

§2

Punkt 1: Wnioski do rozpatrzenia, prośby, mogą być przedkładane bezpośrednio do Komisji do spraw etyki w formie pisemnej. Po otrzymaniu właściwego żądania (wniosku, petycji) komisja rozpatruje czy dotyczy on obszaru jej kompetencji.

Punkt 2: Komisja ma prawo, jeśli to konieczne wysłuchania stron konfliktu w celu ustalenia opinii. W tym celu może  zażądać pisemnych oświadczeń lub zaprosić na rozmowę.

Punkt 3: Rozstrzygnięcia Komisji do spraw etyki są ustanawiane jednogłośnie. Jeśli to niemożliwe,  decyzje przechodzą większością głosów.  Ta inna  opinia może być dołączony do rekomendacji komisji.

Punkt 4:  Rekomendacja/rozstrzygnięcie Komisji do spraw etyki jest  przedkładana  zarządowi PAfE w formie pisemnej. Wnioskująca strona  będzie poinformowana przez Komisję do spraw etyki, że rekomendacja została przedłożona  zarządowi.

 

§3

Punkt 1:  Przedstawiciel Komisji do spraw etyki jest częścią rozszerzonego zarządu PAfE. Tam rekomendacja Komisji do spraw etyki jest dyskutowana i uzasadniana przez przedstawiciela.

Punkt 2: Jeśli to konieczne Komisja do spraw etyki ma prawo zwołać walne zebranie jako ostatnią instancję do podjęcia decyzji.

 

W odniesieniu do zasady ,,tak dużo jak to niezbędne, tak mało jak to możliwe” , etyczne  wytyczne  ograniczają się do niezbędnego minimum tego co podlega Komisji do spraw etyki.

 

Wrzesień 2009