Całościowe szkolenie II stopnia

Obejmuje następujące elementy:

 • Uczestnictwo i ukończenie seminarium wstępnego wraz z uzyskaniem rekomendacji trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Association for Europe e.V.,
 • Uczestnictwo w zamkniętej treningowej grupie szkoleniowej II stopnia psychodramy wg Moreno i dodatkowo realizację 2 obowiązkowych seminariów z zastosowania psychodramy w pracy z traumą oraz procesu grupowego - organizowanych przez Krakowskie Centrum Edukacyjne "Cogito" we współpracy z Polskim Instytutem Psychodramy
 • Uczestnictwo w 3 wybranych seminariach tematycznych organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy
 • Uczestnictwo w Festiwalu Polskiej Psychodramy - organizowanym raz na dwa lata przez Polski Instytut Psychodramy
 • Praktycznego zastosowanie psychodramy we własnej pracy - 160 godzin dające możliwość trenowania roli lidera i stanowiące podstawowy materiał do superwizji i pracy dyplomowej.
 • 90 godzin superwizji własnej pracy psychodramatycznej. Wymagane jest, by co najmniej połowa czasu superwizji dotyczyła pracy superwizanta z grupą.
 • Przygotowania i uzyskania pozytywnej recenzji pracy dyplomowej
 • Zaliczenie kolokwium egzaminacyjnego

Seminarium wstępne

Jest formą kwalifikacji do szkolenia II stopnia.

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego doświadczenia psychodramy a także formy w jakiej odbywa się szkolenie II stopnia - opartej na treningu i doświadczeniu własnym. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji, czy ten rodzaj pracy im odpowiada i czy są gotowi do jej podjęcia. Seminarium wstępne pozwala liderom wstępnie ocenić możliwości psychiczne uczestników grupy.

Kandydaci biorący udział w seminarium wstępnym mogą dodatkowo być poproszeni o rozmowę z prowadzącymi liderami. Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz. szkoleniowych (45 min) i jest organizowane przez Polski Instytut Psychodramy. Osoby, które uzyskały rekomendację trenerów w  seminarium, mogą ubiegać się o przyjęcie do trenigowej grupy szkoleniowej II stopnia w ramach KCEC.

Opis Treningowej Grupy Szkoleniowej II stopnia 

Szkolenie w grupie treningowej II stopnia obejmujące 5 semestrów i organizowane jest przez  "KCEC" w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Instytut Psychodramy odpowiedzialnym za stronę merytoryczną i oferującym pozostałe wymagane do certyfikatu Asystenta Psychodramy elementy szkolenia.

Program grupy treningowej II stopnia obejmuje 276 godzin, na które składają się:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę oraz pracę z grupą prowadzoną przy użyciu psychodramy wg. Moreno - około 140 godzin
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, odgrywanie anty ról - około 75 godzin szkoleniowych
 • techniki socjometryczne takie jak np. atom społeczny, atom kulturowy - około 25 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu zastosowani a psychodramy w pracy z traumą - około 18 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu procesu grupowego - około 18 godzin szkoleniowych

Szkolenie toczy się w grupie zamkniętej prowadzonej zwykle przez dwóch trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy. Praca jest podzielona na 3-4 dniowe spotkania (max 24 godzinne), które odbywają się zwykle minimum raz na kwartał, mają one charakter praktycznego stosowania psychodramy, z głównym naciskiem na prowadzenie grupy metodą psychodramy wraz z drugim co-terapeutą przy aktywnym wsparciu trenerów prowadzących grupę. Podczas spotkania dwóch Uczestników wchodzi w rolę terapeuty i co-terapeuty grupy i zgodnie z aktualnymi potrzebami grupy wynikającymi z procesu prowadzi grupę praktycznie wykorzystując wszystkie aspekty pracy psychodramą w grupie.

Po zakończeniu prowadzenia grupy następuje aspekt refleksji własnej związanej z prowadzeniem grupy jako terapeuta / co-terapeuta, informacja zwrotna od trenerów prowadzących oraz praktyczne wskazówki pogłębiające pracę lidera oraz aspekty teorii i jej zastosowania w pracy z grupą.

W połowie szkolenia w grupie ma miejsce charakterystyka cząstkowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnego funkcjonowania w grupie, pracy nad swoimi kompetencjami w roli terapeuty/lidera psychodramy i kompetencji metodycznych. Celem tego podsumowania jest wyznaczenie obszarów, nad którymi uczestnik powinien się bardziej skoncentrować w dalszej pracy w grupie jako lider/terapeuta oraz tematów do pracy własnej i rekomendacje rozwojowe.

W ramach zaliczenia pracy w grupie treningowej uczestnicy przygotowują pisemnie trzy protokoły, które następnie są sprawdzane przez trenera. Uczestnicy muszą je zaliczyć.

W celu zaliczenia grupy treningowej uczestnicy musza przygotować i oddać w terminie:

 1. pracę pisemną zawierającą opis oraz analizę merytoryczną przebiegu własnej pracy protagonistycznej na scenie,
 2. pracę pisemną zawierającą opis oraz analizę merytoryczną przebiegu pracy protagonistycznej innego uczestnika,
 3. pracę pisemną zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu przebiegu procesu grupowego podczas jednego zjazdu grupy

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod i technik pracy.

Ponadto celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności poznania teorii psychodramy, uczestnicy przygotowują i przedstawiają na grupie referaty. Prezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności i prowadzenia. Opracowania powinny być udostępnione grupie w postaci materiałów.

Główne tematy referatów:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Zaawansowane techniki psychodramatyczne w pracy lidera
 • Znaczenie grupy w psychodramie oraz gry grupowe i ich zastosowanie w procesie grupowym
 • Socjometria

Praca dyplomowa

Każdy uczestnik wybiera dla siebie interesujący go temat z dziedziny psychodramy bądź dodatkowo także z innych obszarów jej zastosowania i opracowuje go w postaci pracy dyplomowej. Powinna ona bezpośrednio opierać się na własnych doświadczeniach w pracy tą metodą oraz fundamentach teoretycznych. Powinna dobrze demonstrować zrozumienie poznanej teorii i jej zastosowanie w praktyce. Praca dyplomowa zawiera zawsze kilkustronicowy (5-7 stron) abstrakt w języku angielskim, a jej pełna objętość zwykle sięga 30 stron maszynopisu. Elementem niezbędnym jest umieszczona na końcu bibliografia. Praca dyplomowa jest recenzowana przez dwóch członków komisji. Pozytywna recenzja pracy jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do kolokwium egzaminacyjnego.

Wytyczne_Praca (ENG)

Zaliczenie kolokwium egzaminacyjnego

Uczestnictwo w kolokwium jest uwarunkowane skompletowaniem wszystkich wymagań szkolenia II stopnia oraz pozytywną recenzją pracy końcowej. Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas egzaminu kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i otrzymuje pytania od grupy i komisji międzynarodowej trenerów PAFE e.V.

Pomyślne zrealizowanie tego etapu wieńczy rekomendacja do uzyskania Certyfikatu Terapeuty lub Lidera Psychodramy (w zależności od posiadanego wykształcenia).

Na dokończenie całego procesu (seminaria, odrobienie nieobecności oraz dodatkowe inne wymogi) Uczestnik ma 5 lat od momentu zakończenia superwizji grupowej.