Szkolenie II stopnia w metodzie psychodramy wg Moreno  składa się z:

  • Seminarium wstępnego
  • Treningu w grupie zamkniętej obejmującej dodatkowo prezentację teorii (referat) oraz 3 prace pisemne (tzw. protokoły)
  • 6 seminariów
  • Praktycznego zastosowanie psychodramy we własnej pracy - 160 godzin
  • 90 godzin superwizji własnej pracy psychodramatycznej. Wymagane jest, by co najmniej połowa czasu superwizji dotyczyła pracy superwizanta z grupą.
  • Przygotowania i uzyskania pozytywnej recenzji pracy dyplomowej
  • Zaliczenie kolokwium egzaminacyjnego

Seminarium wstępne

Jest formą kwalifikacji do szkolenia I stopnia.

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego doświadczenia psychodramy a także formy w jakiej odbywa się szkolenie I stopnia - opartej na treningu i doświadczeniu własnym. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji, czy ten rodzaj pracy im odpowiada i czy są gotowi do jej podjęcia. Seminarium wstępne pozwala liderom wstępnie ocenić możliwości psychiczne uczestników grupy.

Kandydaci biorący udział w seminarium wstępnym mogą dodatkowo być poproszeni o rozmowę z prowadzącymi liderami. Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz. szkoleniowych (45 min).

Grupa treningowa – min. 260 godz. szkoleniowych

Szkolenie toczy się w grupie zamkniętej prowadzonej zwykle przez dwóch trenerów Instytutu. Praca jest podzielona na 3-4 dniowe spotkania (max 24 godzinne), które odbywają się zwykle minimum raz na kwartał, mają one charakter dydaktyczny z głównym naciskiem na naukę samodzielnego prowadzenia grupy metodą psychodramy. Ponadto uczestnicy dalej intensywnie ćwiczą rozpoznawanie procesów grupowych i pogłębiają  studia teoretyczne i metodologiczne. Rozwój umiejętności bycia liderem na scenie jest oparty na praktycznych próbach prowadzenia poszczególnych elementów pracy, zarówno pulsów, rozgrzewek, etiud, gier grupowych jak i prac indywidualnych innych uczestników, którzy dzięki temu mogą dalej pracować na sobą i ćwiczyć swoją elastyczność w rolach.

W połowie szkolenia ma miejsce charakterystyka cząstkowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje obraz własnych kompetencji metodycznych i teoretycznych, uzyskanych w trakcie szkolenia.

W ramach pracy w grupie  uczestnicy przygotowują pisemnie trzy protokoły, które następnie są sprawdzane przez trenera. Uczestnicy muszą je zaliczyć.

Należy przygotować i oddać w terminie:

  1. protokół z przebiegu całego bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego, zaistniałych ról i tematów
  2. protokół z własnej pracy indywidualnej (protagonistycznej)
  3. protokół z indywidualnej pracy innego uczestnika

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod i technik pracy.

Celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności poznania teorii psychodramy, uczestnicy przygotowują i przedstawiają na grupie referaty. Prezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności i prowadzenia. Opracowania powinny być udostępnione grupie w postaci materiałów.

Zakończeniem szkolenia II stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje umożliwiające kontynuowanie treningu w kierunku zdobycia tytułu lidera czy terapeuty psychodramy.

Seminaria tematyczne i teoretyczne

W trakcie trwania grupy treningowej lub krótko po jej zakończeniu uczestnicy realizują dodatkowo 6 wybranych seminariów tematycznych lub teoretycznych każde po 18 godzin dydaktycznych.

Praktycznego zastosowanie psychodramy we własnej pracy - 160 godzin

Każdy uczestnik powinien rozpocząć praktycznie stosować psychodramę w pracy z grupą, zarówno by uzyskać niezbędne doświadczenie i ćwiczyć nowe umiejętności, a także zdobyć materiał do superwizji i pracy dyplomowej.

Superwizja

W ramach szkolenia II stopnia należy zrealizować 90 godzin superwizji własnej pracy psychodramatycznej, w tym najmniej 10 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej i co najmniej 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej. Wymagane jest, by co najmniej połowa czasu superwizji dotyczyła pracy superwizanta z grupą.

Praca dyplomowa

Każdy uczestnik wybiera dla siebie interesujący go temat z dziedziny psychodramy bądź dodatkowo także z innych obszarów jej zastosowania i opracowuje go w postaci pracy dyplomowej. Powinna ona bezpośrednio opierać się na własnych doświadczeniach w pracy tą metodą oraz fundamentach teoretycznych. Powinna dobrze demonstrować zrozumienie poznanej teorii i jej zastosowanie w praktyce. Praca dyplomowa zawiera zawsze kilkustronicowy (5-7 stron) abstrakt w języku angielskim, a jej pełna objętość zwykle sięga 30 stron maszynopisu. Elementem niezbędnym jest umieszczona na końcu bibliografia. Praca dyplomowa jest recenzowana przez dwóch członków komisji. Pozytywna recenzja pracy jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do kolokwium egzaminacyjnego.

Zaliczenie kolokwium egzaminacyjnego

Uczestnictwo w kolokwium jest uwarunkowane skompletowaniem wszystkich wymagań szkolenia II stopnia oraz pozytywną recenzją pracy końcowej. Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas egzaminu kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i otrzymuje pytania od grupy i komisji międzynarodowej trenerów PAFE e.V.

Pomyślne zrealizowanie tego etapu wieńczy rekomendacja do uzyskania Certyfikatu Terapeuty lub Lidera Psychodramy (w zależności od posiadanego wykształcenia bazowego).