Całościowe szkolenie I stopnia obejmuje następujące elementy:

 1. Uczestnictwo w zamkniętej treningowej grupie I stopnia psychodramy wg Moreno i dodatkowo realizację 2 obowiązkowych seminariów z teorii psychodramy wg Moreno oraz z socjometrii – organizowanych przez Krakowskie Centrum Edukacyjne "Cogito" we współpracy z Instytutem.
 2. Uczestnictwo w 3 wybranych seminariach tematycznych organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.
 3. Uczestnictwo w Festiwalu Polskiej Psychodramy – organizowanym raz na dwa lata przez Polski Instytut Psychodramy.

Kwalifikacja - Seminarium wstępne

Rozpoczęcie szkolenie poprzedzone jest kwalifikacją podczas seminarium wstępnego organizowanego przez Polski Instytut Psychodramy. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 25 lat, posiadają minimum wykształcenie średnie.   Celem seminarium wstępnego jest stworzenie możliwości wstępnego doświadczenia psychodramy a także formy w jakiej odbywa się szkolenie I stopnia - opartej na treningu i doświadczeniu własnym. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji, czy ten rodzaj pracy im odpowiada i czy są gotowi do jej podjęcia. Seminarium wstępne pozwala także liderom na  ocenę  możliwości psychicznych i predyspozycji uczestników.

Kandydaci biorący udział w seminarium wstępnym mogą dodatkowo być poproszeni o rozmowę z prowadzącymi. Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz. szkoleniowych (45 min). Kandydat, który uzyskał pozytywna rekomendację liderów seminarium i jest zainteresowany podjęciem szkolenia I stopnia zgłasza się do Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito" w celu naboru do grupy treningowej I stopnia.

Opis Treningowej Grupy Szkoleniowej I stopnia

Szkolenie w grupie treningowej I stopnia obejmujące 5 semestrów i organizowane jest przez  /zwane dalej "KCEC"/  ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków) w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Instytut Psychodramy odpowiedzialnym za stronę merytoryczną i oferującym pozostałe wymagane do certyfikatu Asystenta Psychodramy elementy szkolenia.

Program grupy treningowej I stopnia obejmuje 276 godzin, na które składają się:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, winiety, fotografie i obrazy ruchome  - około 130 godzin szkoleniowych,
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, odgrywanie anty ról - około 70 godzin szkoleniowych,
 • techniki socjometryczne takie jak np. atom społeczny, atom kulturowy  - około 40 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu teorii psychodramy według J.Moreno  - około 18 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu socjometrii - około 18 godzin szkoleniowych

Szkolenie toczy się w grupie zamkniętej prowadzonej zwykle przez dwóch trenerów Instytutu. Praca jest podzielona na 3-4 dniowe spotkania (max 24 godzinne), które odbywają się zwykle minimum raz na kwartał, mają one charakter dydaktyczny z głównym naciskiem na terapię własną (self-experience) metodą psychodramy. Praca nad sobą umożliwia wgląd we własną psychikę oraz jej wpływ na kontakt z innymi członkami grupy. Uczestnicy przeżywają siebie nawzajem na różnych poziomach biograficznych; zarówno we własnych rolach jak i w rolach innych znaczących dla siebie osób, co pozwala na poszerzenie świadomości i rozwój indywidualny. Nie jest to jednak praca stricte terapeutyczna i osoby, które wymagają bardziej zaawansowanej pomocy, powinny skorzystać z oferty grup terapeutycznych organizowanych przy Instytucie, lub podjąć terapię indywidualną w innym podejściu.

Jako członkowie grupy, udzielający informacji zwrotnych oraz jako protagoniści czy osoby grające role na scenie, uczestnicy mogą poszerzać własne zdolności przeżywania, kreatywność i spontaniczność w działaniu oraz elastyczność w rolach. Podczas spotkań z innymi członkami grupy, pogłębiają oni swoją zdolność do empatii oraz konfrontacji.

W połowie szkolenia w grupie ma miejsce charakterystyka cząstkowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnego funkcjonowania w grupie, pracy nad swoją problematyką i kompetencji metodycznych. Celem tego podsumowania jest wyznaczenie obszarów, nad którymi uczestnik powinien się bardziej skoncentrować w dalszej pracy w grupie.

W ramach zaliczenia pracy w grupie treningowej uczestnicy przygotowują pisemnie trzy protokoły, które następnie są sprawdzane przez trenera. Uczestnicy muszą je zaliczyć.

Należy przygotować i oddać w terminie:

 1. protokół z przebiegu całego bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego, zaistniałych ról i tematów
 2. protokół z własnej pracy indywidualnej (protagonistycznej)
 3. protokół z indywidualnej pracy innego uczestnika

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod i technik pracy.

Schemat protokołów : https://psychodrama.pl/szkolenie/materialy-szkoleniowe/

Celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności poznania teorii psychodramy, uczestnicy przygotowują i przedstawiają na grupie referaty. Prezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności i prowadzenia. Opracowania powinny być udostępnione grupie w postaci materiałów.

Główne tematy referatów:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • Znaczenie grupy w psychodramie (Sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, zastosowanie, gry grupowe)
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii

Seminaria tematyczne i teoretyczne

W trakcie trwania grupy treningowej lub krótko po jej zakończeniu uczestnicy realizują dodatkowo 6 wybranych seminariów tematycznych lub teoretycznych każde po 18 godzin dydaktycznych; zaleca się, aby jednym z tych seminariów było seminarium w dużej grupie (min. 30 osób), za które uznaje się Festiwal Psychodramy odbywający się co dwa lata.  Ponadto w ramach tych 6 seminariów obowiązkowa jest socjometria.

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej oraz podczas seminariów o określonej tematyce uczestnicy uczą się podstawowych technik metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, pracę ze snem, winiety, rzeźby, fotografie i obrazy ruchome
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, bibliodrama, odgrywanie anty-ról
 • działania socjometryczne, takie jak atom społeczny czy psychodramatyczne techniki czyszczenia relacji
 • techniki uzupełniające, takie jak rozgrzewki, magiczny sklep czy też techniki z teatru playback wzbogacające pracę psychodramatyczną

Nauka owych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie oraz próbowanie w znaczeniu własnej pracy nad sobą, czemu towarzyszy analiza procesu grupowego lub poszczególnych jego sekwencji.

Zakończeniem szkolenia I stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje, aby uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy, który umożliwia prowadzenie wybranych technik psychodramatycznych pod okiem terapeuty lub trenera psychodramy.

Na dokończenie całego procesu (seminaria, odrobienie nieobecności oraz dodatkowe inne wymogi) Uczestnik ma 5 lat od momentu zakończenia ostatniego zjazdu.