Całościowe szkolenie I stopnia obejmuje następujące elementy:

 1. Uczestnictwo w zamkniętej treningowej grupie I stopnia psychodramy wg Moreno i dodatkowo realizację 2 obowiązkowych seminariów z teorii psychodramy wg Moreno oraz z socjometrii – organizowanych przez Krakowskie Centrum Edukacyjne "Cogito" we współpracy z Instytutem.
 2. Uczestnictwo w 3 wybranych seminariach tematycznych organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.
 3. Uczestnictwo w Festiwalu Polskiej Psychodramy – organizowanym raz na dwa lata przez Polski Instytut Psychodramy.

Kwalifikacja - Seminarium wstępne

Rozpoczęcie szkolenie poprzedzone jest kwalifikacją podczas seminarium wstępnego organizowanego przez Polski Instytut Psychodramy. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 25 lat, posiadają minimum wykształcenie średnie.   Celem seminarium wstępnego jest stworzenie możliwości wstępnego doświadczenia psychodramy a także formy w jakiej odbywa się szkolenie I stopnia - opartej na treningu i doświadczeniu własnym. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji, czy ten rodzaj pracy im odpowiada i czy są gotowi do jej podjęcia. Seminarium wstępne pozwala także liderom na  ocenę  możliwości psychicznych i predyspozycji uczestników.

Kandydaci biorący udział w seminarium wstępnym mogą dodatkowo być poproszeni o rozmowę z prowadzącymi. Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz. szkoleniowych (45 min). Kandydat, który uzyskał pozytywna rekomendację liderów seminarium i jest zainteresowany podjęciem szkolenia I stopnia zgłasza się do Krakowskiego Centrum Edukacyjnego "Cogito" w celu naboru do grupy treningowej I stopnia.

Opis Treningowej Grupy Szkoleniowej I stopnia

Szkolenie w grupie treningowej I stopnia obejmujące 5 semestrów i organizowane jest przez  /zwane dalej "KCEC"/  ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków) w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Instytut Psychodramy odpowiedzialnym za stronę merytoryczną i oferującym pozostałe wymagane do certyfikatu Asystenta Psychodramy elementy szkolenia.

Program grupy treningowej I stopnia obejmuje 276 godzin, na które składają się:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, winiety, fotografie i obrazy ruchome  - około 130 godzin szkoleniowych,
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, odgrywanie anty ról - około 70 godzin szkoleniowych,
 • techniki socjometryczne takie jak np. atom społeczny, atom kulturowy  - około 40 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu teorii psychodramy według J.Moreno  - około 18 godzin szkoleniowych
 • seminarium z zakresu socjometrii - około 18 godzin szkoleniowych

Szkolenie toczy się w grupie zamkniętej prowadzonej zwykle przez dwóch trenerów Instytutu. Praca jest podzielona na 3-4 dniowe spotkania (max 24 godzinne), które odbywają się zwykle minimum raz na kwartał, mają one charakter dydaktyczny z głównym naciskiem na terapię własną (self-experience) metodą psychodramy. Praca nad sobą umożliwia wgląd we własną psychikę oraz jej wpływ na kontakt z innymi członkami grupy. Uczestnicy przeżywają siebie nawzajem na różnych poziomach biograficznych; zarówno we własnych rolach jak i w rolach innych znaczących dla siebie osób, co pozwala na poszerzenie świadomości i rozwój indywidualny. Nie jest to jednak praca stricte terapeutyczna i osoby, które wymagają bardziej zaawansowanej pomocy, powinny skorzystać z oferty grup terapeutycznych organizowanych przy Instytucie, lub podjąć terapię indywidualną w innym podejściu.

Jako członkowie grupy, udzielający informacji zwrotnych oraz jako protagoniści czy osoby grające role na scenie, uczestnicy mogą poszerzać własne zdolności przeżywania, kreatywność i spontaniczność w działaniu oraz elastyczność w rolach. Podczas spotkań z innymi członkami grupy, pogłębiają oni swoją zdolność do empatii oraz konfrontacji.

W połowie szkolenia w grupie ma miejsce charakterystyka cząstkowa uczestników. Każdy uczestnik w formie samooceny oraz oceny ze strony innych uczestników i trenerów otrzymuje wówczas obraz własnego funkcjonowania w grupie, pracy nad swoją problematyką i kompetencji metodycznych. Celem tego podsumowania jest wyznaczenie obszarów, nad którymi uczestnik powinien się bardziej skoncentrować w dalszej pracy w grupie.

W ramach zaliczenia pracy w grupie treningowej uczestnicy przygotowują pisemnie trzy protokoły, które następnie są sprawdzane przez trenera. Uczestnicy muszą je zaliczyć.

Należy przygotować i oddać w terminie:

 1. protokół z przebiegu całego bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego, zaistniałych ról i tematów
 2. protokół z własnej pracy indywidualnej (protagonistycznej)
 3. protokół z indywidualnej pracy innego uczestnika

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod i technik pracy.

Schemat protokołów : https://psychodrama.pl/szkolenie/materialy-szkoleniowe/

Celem pogłębienia treści szkoleniowych, a w szczególności poznania teorii psychodramy, uczestnicy przygotowują i przedstawiają na grupie referaty. Prezentacja powinna odbywać się w sposób "psychodramatyczny", tzn. należy włączyć do niej grę bądź ćwiczenia. Służy to rozwijaniu kreatywności i prowadzenia. Opracowania powinny być udostępnione grupie w postaci materiałów.

Główne tematy referatów:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • Znaczenie grupy w psychodramie (Sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, zastosowanie, gry grupowe)
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii

Seminaria tematyczne i teoretyczne

W trakcie trwania grupy treningowej lub krótko po jej zakończeniu uczestnicy realizują dodatkowo 6 wybranych seminariów tematycznych lub teoretycznych każde po 18 godzin dydaktycznych; zaleca się, aby jednym z tych seminariów było seminarium w dużej grupie (min. 30 osób), za które uznaje się Festiwal Psychodramy odbywający się co dwa lata.  Ponadto w ramach tych 6 seminariów obowiązkowa jest socjometria.

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej oraz podczas seminariów o określonej tematyce uczestnicy uczą się podstawowych technik metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 • psychodrama ukierunkowana na protagonistę, pracę ze snem, winiety, rzeźby, fotografie i obrazy ruchome
 • gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, bibliodrama, odgrywanie anty-ról
 • działania socjometryczne, takie jak atom społeczny czy psychodramatyczne techniki czyszczenia relacji
 • techniki uzupełniające, takie jak rozgrzewki, magiczny sklep czy też techniki z teatru playback wzbogacające pracę psychodramatyczną

Nauka owych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie oraz próbowanie w znaczeniu własnej pracy nad sobą, czemu towarzyszy analiza procesu grupowego lub poszczególnych jego sekwencji.

Zakończeniem szkolenia I stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje, aby uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy, który umożliwia prowadzenie wybranych technik psychodramatycznych pod okiem terapeuty lub trenera psychodramy.