FEPTO Konferencja „The healing Power of psychodrama”

XVI FEPTO Konferencja
Ohrid, Północna Macedonia, 13 – 15 Maja, 2022
Healing Power of Psychodrama

Szczegóły: http://www.fepto.com/fepto-conference/invitation-for-the-next-fepto-conference